Hankkeet

Tällä sivulla esittelemme hankkeet, joiden aikana IloNovia on kehitetty ja kehitetään. Haluatko osallistua tuleviin hankkeisiin? Tutustu hankkeisiin ja ota yhteyttä!

Virtuaalinen 3D-Oppitupa ja työpajasarja haavoittuvassa asemassa oleville

Hanke käynnistyi 12/2023 ja jatkuu vuonna 2024

Hankkeen tausta ja toiminta

Uudistamme elinikäistä oppimista rakentamalla immersiivisen digitaalisen 3D-oppimisympäristön, Oppituvan, joka on avoin ja helposti saavutettavissa. Kutsumme haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, oppijoita, eri puolilta Suomea suunnittelemaan oppimisaiheita ja löytämään mahdollisuuden oppimiseen uudella tavalla virtuaalimaailmassa. Luennon sijaan oppijat saavat mahdollisuuden itse tarkastella, tutkailla, inspiroitua ja oivaltaa oppisisältöä virtuaalimuodossa. Oppituvassa toteutetaan 8-osainen työpajasarja. 3D-Oppitupa ja sen oppimista helpottavat ratkaisut muotoillaan edistämään yhteisöllistä oppimista.

Hankkeen toteuttaja ja rahoitus

Hankkeen toteuttaa Kalliolan Setlementti ry.

Kordelinin säätiö myönsi hankkeelle rahoituksen ajalle 12/2023-11/2024.

Alfred Kordelinin säätiö logo

Hankkeen tavoitteet

1. Ensimmäinen immersiivinen ja vuorovaikutteinen kaikille kansalaisille avoin 3D-oppimisympäristö – virtuaalinen Oppitupa, jolla ei ole fyysisiä rajoja. 

2. Virtuaalisessa Oppituvassa toteutettava työpajasarja perustuu haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tarpeisiin.

3. Hankkeen oppijat voivat oppia tarpeisiinsa perustuvia uusia taitoja, syventää osaamistaan ja jakaa kokemuksiaan yhdessä tai yksin turvallisessa ympäristössä.

4. Oppitupa ja sen oppimissisällöt ovat IloNovissa toistettavissa ja tarjolla laajemmalle yleisölle.

Haluatko mukaan hankkeeseen? Ota yhteyttä!

Kulttuurisisältöjä tarjoavan digitaalisen ympäristön ja ekosysteemin rakentaminen luovan alan toimijoiden ja yleisön kanssa

Hanke käynnistyi 01/2023 ja jatkuu vielä vuonna 2024.

Hankkeen tausta ja toiminta

Käynnistimme selvityshankkeen [JM1] mallin mukaisen Digitaalisen Hyvinvoinnin talon rakentamisen ja jatkamme rakennustyötä uuden nimen myötä.

IloNovi-virtuaalialusta toimii alustana monenlaisten kulttuurin ja taiteen elämysten, kohtaamisten, yhteisöllisyyden, työn sekä oppimisen ja osaamisen kehittämisen tukena. Luomme ekosysteemin, joka yhdistää erilaisia toimijoita, synnyttää työpaikkoja ja mahdollistaa aktiivisen osallistumisen yhteisöihin ja sisällön tuotantoon. Keräämme ja analysoimme käyttäjänäkemyksiä, tuotamme digitaalista sisältöä yhdessä haavoittuvassa asemassa olevien sekä kulttuuri- ja taidealan ihmisten kanssa, varmistamme talon saavutettavuuden ja tunnettuuden sekä rakennamme yhteistyökumppaniverkoston, joka on hankkeen ytimessä teknisen 3D-talon rakentamisen ja ansaintalogiikan kehittelyn rinnalla.

Hankekonsortio ja rahoitus

Hankekonsortio koostuu Kalliolan Setlementti ry:stä ja Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry:stä.

Hankkeelle myönnettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön EU Next Generation -rahoitus ajalle 01/2023-12/2024.

Hankkeen hyödyt ja tavoitteet yleisölle

  1. Sisällöllisesti monipuolinen ja teknisesti saavutettava virtuaalitalo, joka vastaa monimuotoisen yleisön kulttuuri- ja sote-sisältötarpeisiin.
  2. Erilaisten yleisöjen on mahdollista löytää helposti heidän tarpeisiinsa vastaavia taide- ja kulttuurisisältöjä sekä palveluita.
  3. Yleisöllä on mahdollisuuksia osallistua sisällön tuottamiseen ja vaikuttaa IloNovin kehitykseen.
  4. Yleisön kokemus osallisuudesta ja vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä kyky arvioida digitaalisia palveluita vahvistuu.
  5. Maksuttomat sisällöt, jotka houkuttelevat lisää uutta yleisöä, vahvistavat saavutettavuutta.

Hankkeen hyödyt ja tavoitteet luovien ja kulttuurialojen sekä sote-alan toimijoille

  1. Tarjota laaja ja monipuolinen IloNovi-alusta, joka on teknisesti saavutettavissa ja joka vastaa erilaisiin taide-, kulttuuri- ja sote-sisältötarpeisiin, tavoittaen siten monimuotoisen yleisön.
  2. Mahdollistaa sisällöntuottajille vaikuttamisen IloNovin kehitykseen, tarjoten heille uusia mahdollisuuksia ja välityskanavan 3D-ympäristössä, jolla he voivat tavoittaa uutta yleisöä.
  3. Vahvistaa IloNovin ekosysteemiä siten, että se tukee luovien ja kulttuurialojen sekä sote-alan toimijoiden toimintaedellytyksiä, edistää uusien kumppanuuksien syntymistä ja hyvinvointia edistäviä ratkaisuja.
  4. Luoda ansaintamahdollisuuksia luovien ja kulttuurialojen sekä sote-alan toimijoille heidän tuottamiensa sisältöjen kautta, samalla kun tarjotaan maksuttomia sisältöjä laajentamaan yleisön tavoitettavuutta.

Haluatko mukaan hankkeeseen? Ota yhteyttä!

Digitaalinen Hyvinvoinnintalo -selvityshanke

Digitaalinen Hyvinvoinnintalo -selvityshanke toteutettiin 05/2021-02/2023.

Hankkeen tausta ja tavoitteet

Koronakriisi oli asettanut kulttuurin hyvinvoinnin tuottajat haavoittuvaiseen tilanteeseen. Sosiaali- ja terveyssektorin luovien alojen palveluntuottajat eivät voineet toimia kokoontumisrajoitusten ja muiden turvajärjestelyjen puitteissa. Joitakin kokeiluja digitaalisten palveluiden tuottamiseen tehtiin, mutta kunnollista ja toimivaa alustaa ei ollut. Hankkeen tavoitteena oli selvittää, millaista tarvetta erilaisilla käyttäjäryhmillä on ja millaiselle digitaaliselle hyvinvoinnin talolle on tarve.

Hankekonsortio ja rahoitus

Hankekonsortio koostui Kalliolan Setlementti ry:stä, Taiteen edistämisen yhdistys ry Myrskynsilmästä, Amusa Suomi Oy:stä, Open Cinema Finland ry:stä ja Lilinkotisäätiöstä.

Hankkeelle myönnettiin Uudenmaanliiton UKKE-hankerahoitus ajalle 05/2021-02/2023.

Digitaalisen Hyvinvoinnintalon malli ja käyttö

Hankkeessa kehitettiin malli virtuaalisesta hyvinvoinnin talosta. Tämä digitaalinen alusta on tarkoitettu kulttuurille ja taiteelle, kohtaamisille ja yhteisöllisyydelle, elämyksille ja esityksille, työlle ja tekemiselle, oppimiselle ja osaamiselle sekä ohjaukselle ja neuvonnalle. Mallin mukainen Digitaalinen Hyvinvointitalo on laadukas, skaalautuva, laajeneva ja pitkän elinkaaren omaava merkittävä alusta.

Hankkeen hyödyt ja tavoitteet

Digitaalinen Hyvinvoinnin talo on suunniteltu luomaan uusia työmahdollisuuksia, erityisesti luovan alan työllistymisen tukemiseksi. Se yhdistää erilaiset toimijat ja tarjoaa korkealaatuisia ja turvallisia sisältöjä. Alusta on suunnattu mielenkiintoisten ja antoisien sisältöjen tarjoamiseen tarvitseville käyttäjille. Tavoitteena on myös markkinoida ja välittää sote- ja luovien alojen toimijoiden palveluita.

Jatkokehitys ja tulevaisuudennäkymät

Virtuaalitalon jatkokehitys alkoi vuoden 2023 alusta seuraavassa hankkeessa, jossa keskitytään laadukkaan, skaalautuvan ja laajenevan alustan rakentamiseen.

IloNovin kumppanit ja rahoittajat